ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු. සුබ දවසක්
ඔබග‌ේ
පැමිණිලි / ය‌ෝජනා
මෙතැනින් යොමු කරන්න

ටෙන්ඩර

Online Room Reservation

අපග‌ේ සේවාවන්

සේවාවන් සදහා මෙතනින් අයදුම් කරන්න
සුනාත විශ්‍රාම ශාලාව වෙන් කිරීම
වැඩිදුර තොරතුරු
සංචාරක නිවාසය වෙන් කිරීම
වැඩිදුර තොරතුරු
නැණසල පරිගණක පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
වැඩිදුර තොරතුරු
මහජන පුස්තකාලය
වැඩිදුර තොරතුරු
ප්‍රභාවි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය
වැඩිදුර තොරතුරු
දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය
වැඩිදුර තොරතුරු
ඉඩම් අනුබෙදුම්
වැඩිදුර තොරතුරු
ගොඩනැගිලි සැලසුම් අනුමත කිරිම
වැඩිදුර තොරතුරු
වීථි රේඛා සහතික නිකුත් කිරිම
වැඩිදුර තොරතුරු
ගොඩනැගිලි සීමා සහතිකයක් නිකුත් කිරිම
වැඩිදුර තොරතුරු
අනුකූලතා සහතිකයක් නිකුත් කිරිම
වැඩිදුර තොරතුරු
වාහන කුලියට ගැනීම
වැඩිදුර තොරතුරු
මාර්ග පළුදු කර ජල නල එලීම
වැඩිදුර තොරතුරු
වෙළද බලපත්‍ර ලබාදීම
වැඩිදුර තොරතුරු
නොපවරා ගැනීමේ සහතික පත් නිකුත් කිරීම
වැඩිදුර තොරතුරු
වරිපනම් නාමය සංශෝධනය කිරීම
වැඩිදුර තොරතුරු
ක්‍රීඩාංගන වෙන් කිරීම
වැඩිදුර තොරතුරු
ප්‍රජා ශාලා වෙන් කර ගැනීම
වැඩිදුර තොරතුරු
කඩ කාමර පැවරුම් කිරීම
වැඩිදුර තොරතුරු
දැන්වීම් පුවරු / බැනර්, කටවුට් ප්‍රදර්ශන ගාස්තු ගෙවීම
වැඩිදුර තොරතුරු
පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම
වැඩිදුර තොරතුරු
ගලි සේවය ලබා ගැනිම
වැඩිදුර තොරතුරු
ආදාහනාගාරය වෙන් කිරිම
වැඩිදුර තොරතුරු
ගස් අතු හා ගොඩනැගිලි සුන්බුන් ඉවත් කිරීම
වැඩිදුර තොරතුරු
නාගරික සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය
වැඩිදුර තොරතුරු
කොම්පොස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය හා අලෙවිය
වැඩිදුර තොරතුරු
ප්ලාස්ටික් පොළිතීන් මීලදී ගැනීම ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය හා අලෙවිය
වැඩිදුර තොරතුරු
ජලභීතිකා කටයුතු
වැඩිදුර තොරතුරු
පොසොන් හා විශේෂ උත්සව වෙනුවෙන් පවත්වන දන්සැල් සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම
වැඩිදුර තොරතුරු
මහජන පැමිණිලි
වැඩිදුර තොරතුරු
වෙළද බලපත්‍ර නිර්දේශ කිරිම
වැඩිදුර තොරතුරු
ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචිය සඳහා නිර්දේශ ලබා දීම
වැඩිදුර තොරතුරු
පාසල් සෞඛ්‍ය කටයුතු
වැඩිදුර තොරතුරු
ආහාර පරිහරණ වෙළද ව්‍යාපාර පරික්ෂාව හා ශ්‍රේණිගත කිරීම.
වැඩිදුර තොරතුරු

පුවත්

ව්‍යාපෘති

අනුරාධපුර මහා නගර සභා සිතියම

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions