ගරු මන්ත්‍රී මණ්ඩලය

ගරු නගරාධිපති එච්.පී.සෝමදාස මැතිතුමා.
තම්මැන්නාකුලම (240)
0777481745
ගරු නියෝජ්‍ය නගරාධිපති එම්.ඩබ්.ප්‍රේමදාස මැතිතුමා..
පුබුදුපුර (257)
0774217354
ගරු සුසිල් තිලකරත්න මැතිතුමා..
මහානාම උයන (255)
0777753098
ගරු එම්.පී.එම්. අන්සාර් මැතිතුමා.
ජයන්ති පෙදෙස ( 252)
0723652548
ගරු නලීන් සංජීව සිරිවර්ධන මැතිතුමා.
කුම්බිච්චන්කුලම (251)
0714214956
ගරු දුමිදු දයාසේන රැටියල මැතිතුමා.
බුද්ධගයා පෙදෙස (253)
0718165531
ගරු නිතීඥ රංජිත් රාජකරුණා මැතිතුමා.
ජයන්ති පෙදෙස (249)
0773771474
ගරු එල්.ජී.පේමචන්ද්‍ර මැතිතුමා.
සාලිය මාවත (318 / 319)
0711071525
ගරු ආර්.ඒ.ඩබ්.ඩී.ඩබ්.ටී.විමුක්ති රණවීර මැතිතුමා.
හේනේවත්ත (571 / 572)
0712558933
ගරු ඩබ්.එම්.සුපිනි සඳමාලි මැතිණිය..
නුවරවැව (250)
0711782758
ගරු නදීර ප්‍රභාත් ධර්මදාස මැතිතුමා.
ඉසුරුමුණිය (295/ 296/297)
0712000051
ගරු එස්.ආර්.ඒ.එස්.ආර්.සමරතුංග මැතිණිය.
අභය පෙදෙස (248)
0778096504
ගරු එම්.ඩී.කේ.විනෝදනී විජේසූරිය මැතිණිය.
පෑතිස්පුර ( 294/298/299)
0766223823
ගරු කේ.ජී.සචිනි නිමේෂා මැතිණිය.
සිරිමෙවන් උයන (256)
0778871493
ගරු ඉන්දික හෙන්දාවිතාරණ මැතිතුමා..
සමන්පුර
ගරු ඉන්දික අරුණ කුමාර මැතිතුමා.
0773858458
ගරු නිතීඥ පේමසිරි හෙට්ටි ආරච්චි මැතිතුමා.
0773320756
ගරු සමන් ජයවර්ධන මැතිතුමා.
0776054577
ගරු රශ්මික ගමආරච්චි මැතිතුමා.
0719227287
ගරු ඩී.ගමගේ පේමදාස මැතිතුමා.
0716244457
ගරු ජී.ඒ.ශිවන්ත මලික් කුමාර මැතිතුමා
0768023927
ගරු රොෂාන් ඉස්මත් බුහාරි මැතිතුමා
0714126126
ගරු ආර්.ඒ.විමල් රවීන්ද්‍ර රණසිංහ මැතිතුමා.
0714463619
ගරු නිතිඥ කේ.එස්.ටී.නිර්මලී ප්‍රියදර්ශනී මැතිණිය
0766316349
ගරු කේ.ඒ.ඉන්ද්‍රාණි මැතිණිය
0757647465
ගරු ඩබ්.ජී.සී.කේ.ප්‍රභාත් කුමාර වැවේගෙදර මැතිතුමා
0716179966
ගරු කේ.පී.අසේල ඉන්දික විජේසිංහ මැතිතුමා
0715420020
ගරු එච්.බී.සීතා හේරත් මැතිණිය
0718006974
ගරු එම්.එස්.එම්.අල්ෆාරිස් මැතිතුමා
0776538836
Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions