හැඳින්විම

දැක්ම

“අභිමානවත් පුරවරයක තෘප්තිමත් ප්‍රජාවක්”

මෙහෙවර

“නගර සිමාව තුළ ජීවත්වන නගරවාසීන් මුල්කර ගනිමින් සහ නගරය පරිහරණය සඳහා පැමිණෙන නාගරික
පරිභෝගිකයින්ගේ සුඛ විහරණය සඳහා දැනට මහා නගර සභාව සතු සියළුම සම්පත් භාවිතා
කරමින් මහජන හිතකාමී, පරිසර හිතකාමී සහ නෛතික පැවැත්මක් සහිත යෝජනා සමූහයක් නගරය
තුළ ස්ථාපිත කිරීම, පාලනය කිරීම හා ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවත්වාගෙන යාම අනුරාධපුර මහා නගර සභාවේ මෙහෙවරයි.”

1932 වර්ෂයේදී “සැන්ට්‍රිබෝඩ්” මගින් දිසාපතිතුමාගේ පුරෝගාමීත්වයෙන් පාලනය වූ අනුරාධපුරය පළාත් පාලන පරිපාලන ව්‍යුහයේ ක්‍රමවත් විකාශනයෙන් පසු නගර සභාවක් බවට පත්විය.

ඒ අනුව පූජා නගරය පළාත් ආණ්ඩු සභාවකින් පාලනය වූ අතර, එම වකවානුවේ පැවති දූෂිත පාලනය නිසා 1948 දී විසුරුවා හරින ලද අතර, නව නගර යෝජනා ක්‍රමය නිල වශයෙන් 1949.02.13 වන දින ආරම්භ කරන ලදි.

රජයේ අපේක්ෂිත අරමුණ වූ පූජා නගරයේ පදිංචිකරුවන් නව නගරයට ඉවත් කිරීම, නව නගරය සංවර්ධනය පළාත් ආණ්ඩු සභාව විසිරුවා හැරීමෙන් පසු පිහිට වූ විශේෂ කොමසාරිස් පාලනය මඟින්ද ඉටු නොවු නිසා පූර්ණ බලැති අනුරාධපුර සංරක්ෂණ මණ්ඩලය 1961 දී පිහිටුවනු ලැබීය.

1975 දී සංරක්ෂණ මණ්ඩලය ද විසිරුවා හැර නැවතත් විශේෂ කොමසාරිස් පාලනයට නතු කර ඇත. මෙලෙස වසර 37 ක විවිධ මට්ටමේ නිලධාරී පාලනයකින් පසු 1983 දී ජනතා නියෝජිතයින් 11 දෙනෙකුගෙන් සැදුම් ලත් අනුරාධපුර නගර සභාව පිහිටුවා ඇත.

නගර සභා පාලනයෙන් පසුව වර්ෂ 2002 වසරේදී අනුරාධපුර නගර සභාව මහා නගර සභාවක් බවට පත් කර ඇත. වර්තමානයේදී මහජන නියෝජිතයින් 29 දෙනෙකුගෙන් සැදුම් ලත් අනුරාධපුර මහා නගර සභාව ප්‍රජා සුභ සිද්ධිය උදෙසා කටයුතු කරයි.

ගරු නගරාධිපති
එච්.පී.සෝමදාස
025-2222434
නාගරික කොමසාරිස්
ඩබ්.එම්.රුවන් විජේසිංහ
025-2222276
ගරු නියෝජ්‍ය නගරාධිපති
එම්.ඩබ්.ප්‍රේමදාස
025-2235695
Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions