නාගරික කොමසාරිස්තුමාගේ පණිවිඩය

භෞතික, පාරිසරික, පුරා විද්‍යාත්මක සාධක රාශියක වටිනාකම් උරුමකරගත් පෞඪ ඉතිහාසයක් හිමි අනුරාධපුර නගරය , දකුණු ආසියාවේ පළමු සැලසුම් සහගත නගරය ලෙසද සැලකේ. දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ ආකර්ශනය ඉතා ඉහලින් දිනාගත් ලෝක උරුම නගරයක් වශයෙන් අනුරාධපුර නගරය ප්‍රචලිත වී ඇත. අනුරාධපුර මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශය ව.කි.මි. 36.32 වන අතර,තුලාන 22 කින් සමන්විත වේ. මුළු ජනගහනය 59287 කි.

උතුරු මැද පළාතේ ප්‍රධාන පරිපාලන කේන්ද්‍රස්ථානය අනුරාධපුර නගරය වන අතර, නගරයේ පළාත් පාලන ආයතනය වශයෙන් මහා නගර සභා ආඥා පනතේ 252 වන අධිකාරිය යටතේ පරිපාලනයේ ප්‍රධාන වගකීමද අනුරාධපුර මහා නගර සභාව සතු වේ. “අභිමානවත් පුරවරයක තෘප්තිමත් ප්‍රජාවක් ” යන දැක්ම මුල් කර ගෙන බල ප්‍රදේශයේ මෙන්ම දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් සඳහා පහසුකම් සැපයිම අනුරාධපුර මහා නගර සභාව විසින් සිදු කරයි. බල ප්‍රදේශයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, සෞඛ්‍ය හා ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය , මාතෘ හා ළමා සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීම ඇතුළු සේවා සැපයිම තුළින් නාගරික ජනතාවගේ උසස් ජීවන තත්ත්වයන් උදෙසා සහාය වීම සඳහා විවිධ ව්‍යාපෘති මහා නගර සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරයි. මේ සඳහා වරිපනම් හා වෙළඳ ආදායම් මෙන්ම නව ආදායම් උත්පාදන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමද තුළින් නගර සභා අරමුදලට ආදායම් රැස්කිරීමේ නෛතික බලය මෙන්ම වගකීම ද නගර සභාව සතු වේ.

මහජනතාවගේ උපතේ සිට මරණය දක්වා විවිධ කාර්යයන් වලදී මහා නගර සභාව විසින් සිය දායකත්වය සපයනු ලබන අතර, මහ ජනතාවට වඩාත් සමීප හා අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සපයන ආයතනය වශයෙන් ද හැදින්විය හැකිය. ප්‍රවේශ මාර්ග හා අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය, වීථි ලාම්පු සවි කිරිම, ඝන අප ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය, පුස්තකාල, සුසානභූමි,උද්‍යාන අලංකරණය, පොදු වැසිකිලි ඉදිකිරිම හා නඩත්තුව ඇතුළු සේවාවන් සැපයිම සඳහා අප ආයතනය සිය ස්වයං උත්පාදන ආදායමෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් වැය කරයි.

නගර සිමාව තුළ ජීවත්වන නගරවාසීන් මුල්කර ගනිමින් සහ නගරය පරිහරණය සඳහා පැමිණෙන නාගරික පාරිභෝගිකයින්ගේ සුඛ විහරණය සඳහා දැනට මහා නගර සභාව සතු සියළුම සම්පත් භාවිතා කරමින් මහජන හිතකාමී, පරිසර හිතකාමී සහ නෛතික පැවැත්මක් සහිත යෝජනා සමූහයක් නගරය තුළ ස්ථාපිත කිරීම, පාලනය කිරීම හා ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවත්වාගෙන යාමට හැකි වේවායි පතමි.

ඩබ්.එම්.රුවන් විජේසිංහ,
නාගරික කොමසාරිස්,
මහා නගර සභාව,
අනුරාධපුර.
Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions