ගරු නගරාධිපතිතුමාගේ පණිවිඩය

සුවහසක් නාගරික ජනතාවගේ මෙන්ම දෙස් විදෙස් සංචාරකයින්ගේ ජනාදරයට හා වන්දනාමානයට පාත්‍ර වූ මේ ඓතිහාසික නගරයේ ජනතාවට සේවා සපයන ප්‍රමුඛතම ආයතනය අනුරාධපුර මහ නගර සභාවයි.

එබැවින් ජනතාවගේ අභිලාශයන් කඩිනමින් ඉටුවන සේවාවන් පිළිබඳව ජනතාවට නිවැරදිව දැනුවත් කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද “මහ නගර සභා වෙබ් අඩවිය” මහගු කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි මා විශ්වාස කරමි.

තවද අප මහා නගර සභාව හා ලෝකයේ විවිධ රටවල් අතර අනොන්‍ය සහයෝගිතාව වර්ධනය කර ගැනීම පිණිසද මෙම වෙබ් අඩවිය මහගු පිටුවහලක් වනු ඇත.

නාගරික ජනතාවගේ ප්‍රගමනය උදෙසා මෙම වෙබ් අඩවිය පිටුවහලක් වේවායි මම ප්‍රාර්ථනා කරමි!

එච්.පී.සෝමදාස,
ගරු නගරාධිපති,
මහා නගර සභාව,
අනුරාධපුර
Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions