විමසීම්

1. ගරු නගරාධිපති - 0252222434
2. ගරු නියෝජ්‍ය නගරාධිපති - 0252235695
3. නාගරික කොමසාරිස් - 0252222276
4. නියෝජ්‍ය නාගරික කොමසාරිස් - 0252227747
5. පරිපාලන නිලධාරී - 0252222275
6. නාගරික ගණකාධිකාරි - 0252227745
7. නාගරික ඉංජිනේරු - 0252222275
8. නාගරික සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි - 0252227882
9. නීති නිලධාරී - 0252222275
10. අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරි - 0252222275
11. ප්‍රධාන ආදායම් පරීක්ෂක - 0252222275
12. පුස්තකාලයාධිපති - 0252222624
13. ගිනි නිවන ඒකක ප්‍රධානි - 0252227793 - 0253858583
14. පශු වෛද්‍ය ඒකකය
15. විශේෂ නඩත්තු ඒකකය - 0253134499
16. සෞඛ්‍ය උප වැඩපළ 1 වන පියවර 2 වන පියවර 3 වන පියවර පූජා නගරය - 0253021023
17. කීරික්කුලම පිළිසරු ඒකකය
18. නිසල නිම්නය - 0252052854
19. පොලිතීන් ප්ලාස්ටික් ප්‍රතිචක්‍රීකරණ මධ්‍යස්ථානය
20. ප්‍රභාවි පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය - 0253021021
21. දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය - 0253021026
22. සංචාරක තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය - 0252227106
23. සුනහත විශ්‍රාම ශාලාව - 0252053975
Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions