නාගරික පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව

අනුරාධපුර මහා නගර සභාවේ සියලුම අංශවල සම්බන්ධීකරණය, සභා කටයුතු හා පරිපාලනමය කටයුතු හා ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කරනු ලබයි.

නාගරික ලේකම් යටතේ පාලනය වන මෙම දෙපාර්තමේන්තුව අංශ 4 කට බෙදා ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

  1. නාගරික පාලන අංශය- පරිපාලන නිළධාරී
  2. නීති අංශය- නීති නිළධාරී
  3. අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකය- අභ්‍යන්තර විගණන නිළධාරී
  4. මහජන පුස්තකාලය- ප්‍රධාන පුස්තකාලයාධිපති
එන්.පී.කේ රණසිංහ
පරිපාලන නිලධාරි
025-3021007
Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions