නාගරික මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව

මහා නගර සභාවට අයවිය යුතු මුදල්, ආදායම් අයකර ගැනීම හා මහා නගර සභා අරමුදලෙන් වියදම් දැරීම ඇතුළු ආයතනයේ සියළු මුල්‍ය කටයුතු නාගරික ගණකාධිකාරිවරයා යටතේ වන නාගරික මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ සිදුවේ.

ජේ.ජේ.රාජකරුණා
ගණකාධිකාරි
025-2227745
Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions