නාගරික සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

නාගරික ඉංජිනේරු යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මෙම දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රධාන අංශ කිහිපයක් යටතේ සංවර්ධන කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කරයි.

සැලසුම් අංශය
මහා නගර සභාවේ සියලුම සංවර්ධන කාර්‍යයන් සම්බන්ධිකරණය කිරිම හා පහත කාර්ය්‍යන් ඉටු කරනු ලැබේ.
 • සංවර්ධන යෝජනා හදුනා ගැනීම හා ඉදිරිපත් කිරිම.
 • සංවර්ධන සැලැස්ම/ක්‍රියාකාරි සැලැස්ම/පුහුණු සැලැස්ම සකස් කිරිම.
 • විදේශ/විශේෂ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධිකරණය හා අදාල කටයුතු කිරිම.
 • ප්‍රජා සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරිම.
 • තොරතුරු/ දත්ත ඉදිරිපත් කිරිම.
 • දේපල මැණුම් කිරීම හා පවරා ගැනීම් කටයුතු.
එස්.එස්.බී.එම්. අභයසිරි
නාගරික ඉංජිනේරුතුමා
025-2222275
අභ්‍යවකාශ නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය හා මන්දාකිණි කොදෙව්ව

කුම්බිච්චන්කුලම වැව් පරිශ්‍රයේ ඇති දුපතෙහි අභ්‍යවකාශ නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය පිහිටා ඇති අතර එම දුපත් කොටස මන්දාකිණි කොදෙව්ව ලෙස නම් කර ඇත. පාසල් දුවා දරුවන්ගේ අභ්‍යවකාශ තාක්ෂනය පිළිබඳ දැනුම හා අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු කොට ගනිමින් මහා නගර සභාව විසින් ඉදි කර ජනතා අයිතියට පත් කර ඇත.

අභ්‍යවකාශ නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය විවෘතව පවතින

සියලු දෙනා වෙනුවෙන් නොමිලයේ මෙම අත්දැකීම ලබා ගත හැකිය.

මන්දාකිණි කොදෙව්ව

මෙම දුපත් කොටස දුවා දරුවන්ගේ උපන්දිනය සාදයන් සඳහා, වෙළඳ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන්, ගීත සැදෑවක්, සුහද හමුවක්, රැස්වීම්, සැදෑ සාදයන් ආදීය සඳහා වෙන් කරවා ගත හැකිය.

ගාස්තු - දිවා කාලය (පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා) රු. 3000.00
රාත්‍රී කාලය (ප.ව 5.00 සිට රාත්‍රි 12 දක්වා) රු. 5000.00
ඇමතුම් - 025 – 2222275
ගිනි නිවීමේ ඒකකය

මෙම ඒකකය මඟින් හදිසි ගිනි ගැනීමකදී, හදිසි ආපදා තත්වයකදී ස්ථාපිතව ක්‍රියාත්මක වී ජනතාව වෙනුවෙන් සේවය ලබාදීමට දිවා රාත්‍රි කැප වී සිටී. හදිසි ආරක්ෂණ කාර්යයන්ට අමතරව පහත සේවාවන් ද ඔවුන් ඉටු කරයි.

ඇමතුම් - 025 – 2227799

 • අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඇතිවන හදිසි ගිනි ගැනීම් හා ආපදා අවස්ථාවලදී අවශ්‍ය ආරක්ෂක කටයුතු මෙම අංශය මගින් සිදු කරයි.
 • ප්‍රභූ ආරක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීම.
 • ගිනි ආරක්ෂණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
 • බාහිර ආයතන සඳහා ගිනි ආරක්ෂණ සහතික ලබා දීම.
 • වෙළඳ ආයතන සඳහා ගිනි ආරක්ෂණ සැපයීම.
 • හදිසි ආපදා තත්වයකදී ක්‍රියාත්මක වීම.
විදුලි අංශය

මහා නගර සභා සීමාව තුළ අක්‍රිය විදුලි ලාම්පු ඇති වීථි ලාම්පු නඩත්තු කිරිම.මහා නගර සීමාව තුල නව වීදි ලාම්පු සවි කිරිම සදහා කොට්ඨාශභාර නාගරික මන්ත්‍රී / නාගරික කොමසාරිස්තුමන්ට හෝ නගරාධිපතිතුමන්ට ඉල්ලීම් ලිපියක් යොමු කරන්න.

සරත් වික්‍රමසිංහ
කාර්මික නිලධාරි
025-2222275
අනවසර ඉදිකිරීම් අධීක්ෂණ ඒකකය.

මහා නගර සභා සීමාව තුල නිත්‍යානකූල පදනමෙන් පරිභාහිරව සිදු කරන සියලු ඉදි කිරිම්, වෙළදාම් හා අනෙකුත් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා ඒවා නිවැරදි කිරීම.

විශේෂ නඩත්තු ඒකකය

මෙම ඒකකය මගින් නගර සීමාවේ පදිංචිකරුවන් සඳහා සහන මිලට විවිධ සේවාවන් ලබා ගැනීමේ පහසුකම් පවතී.

විශේෂ නඩත්තු ඒකකය
025-3134499

ඇමතුම් - 025 - 3134499

අනු අංකය අවශ්‍ය සේවාව ගාස්තු ප්‍රමාණය රුපියල්
වායු සමීකරණ පද්ධති අළුත්වැඩියාව
01 ෆිල්ටරයක් සවි කිරීම 500.00
02 ෆුල් සර්විස් කිරීමක් සඳහා (BTU -9000-1200-18000) 1500.00
03 AC ගෑස් පිරවීම සඳහා 1000.00
04 යුනිවසල් කාඩ් එකක් ලබා දී සවි කිරීම 5000.00
05 නගර සීමාව තුළ ප්‍රවාහන ගාස්තු 750.00 – 1500.00
06 අංක යුනියන් එකක් ඇල්ලීම (BTU -9000-1200-10000) 2500.00
ජල නල කාර්මික ශිල්පය
06 නාන කාමරයක නල එලීම 3000.00
07 ජල කාන්දු පරීක්ෂා කිරීම හා නිවැරදි කිරීම (500.00 – 1000.00) 1500.00
08 නාන කාමරයක උපාංග සවි කිරීම (කොමඩ් එක සවි කිරීම) 3500.00
09 නාන කාමරයක උපාංග සවි කිරීම-කියුපිකල් ෂවර්( ෆොට් 3 කූල්) සවි කිරීම 12,500.00
10 නාන කාමර උපාංග සවි කිරීම- සින්ක් එක සවි කිරීම 1,500.00
12 ජල මෝටරය සවි කිරීම හා නල එලීම 1000.00
13 ජල ටැංකිය තබා නල එලීම 2000.00
14 නගර සීමාව තුල ප්‍රවාහන ගාස්තු 750.00+1500.00
විදුලි කාර්මික ශිල්පය
01 5A ප්ලග් පොයින්ට් 01 400.00
02 15A ප්ලග් පොයින්ට් 01 400.00
03 ලයිට් පොයින්ට් 01 375.00
04 2 WAY ලයිට් පොයින්ට් 01 (දෙමං) 500.00
05 Intermediate (අතරමැදි ලයිට්) පොයින්ට් 01 750.00
06 කේසින් මීටර් 01 සවි කිරීම 90.00
07 කන්ඩියුට් පයිප්ප 01 සවි කිරීම 60.00
08 බෙදාහැරීමේ පරිපථ පුවරු සවි කිරීම 2000+2500
09 අභ්‍යන්තර බට එළීම (බට 01) 60.00
10 ලයිට් පොයින්ට් 01 සේවා කිරීම 500.00
11 ප්ලග් පොයින්ට් 01 සේවා කිරීම 500.00
12 නගර සීමාව තුළ ප්‍රවාහන ගාස්තු 750+1500
පෙදරේරු ශිල්පය
01 දින 01ක සේවාව සදහා (පෙ.ව.8.00 සිට ප.ව.5.00 දක්වා) 2500.00
02 දින 01ක සේවාව (සාමාන්‍ය සහයක) 1500.00
03 දින 01ක සේවාව (කොන්ක්‍රීට් සහයක) 2000.00
පින්තාරු ශිල්පය
01 දින 01ක සේවාව සඳහා (පෙ.ව.8.00 සිට ප.ව.5.00 දක්වා) 2500.00
වර්ණ බෞද්ධ කොඩි - පඨාක ලබා දීම හා සිටුවීම
01 දින 01 සිට 03 දක්වා කොඩිය සමඟ බටය ලබා දීම 100.00
02 දින 01 සිට 03 දක්වා බට ප්‍රවාහනය කර සිටවීම 250.00
03 දින 01 සිට 07 දක්වා කොඩිය සමඟ බටය ලබා දීම 250.00
04 දින 01 සිට 07 දක්වා කොඩිය සමඟ බටය ප්‍රවාහනය කර සිටවීම හා ගැලවීම 350.00
05 දින 07ට වාඩා වැඩි බට හා කොඩි ප්‍රවාහනය කර සිටවීම හා ගලවා ඉවත් කිරීම 350.00
06 දින 07ට වඩා වැඩි කොඩිය සමඟ බටය ලබා දීම 350.00
හරිත ඒකකය
Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions