නාගරික සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව

බල ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ශාරීරික හා මානසික සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම නාගරික සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ සිදු වෙයි. සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි ආයතන ප්‍රධානි වශයෙන් කටයුතු කරයි

 • නිසල නිම්නය - සුසාන භුමිය හා ආදාහනාගරය
 • තිසාවැව සුසාන භුමිය
 • කීරික්කුලම කසළ කළමණාකරන මධ්‍යස්ථානය
 • පොලිතින් ප්ලාස්ටික් ප්‍රතිචක්‍රිකරණ මධ්‍යස්ථානය
 • නාගරික පශු වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය
 • නාගරික සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය
  • 1 පියවර
  • 11 පියවර
  • 111 පියවර
  • පූජා නගරය
වෛද්‍ය මාධව පෙරේරා
ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි
025-2227882
ජී.වී.ආර්.ඩබ්.ජේ. බංඩාර
ප්‍රධාන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක
025-2222275
Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions