පුවත්

Dec152020
2021 සාර්ථක අය වැයක් අනුරාධපුර මහා නගර සභාවෙන්

අනුරාධපුර මහා නගර සභා 2021 අය වැය වැඩි ජන්දයෙන් සම්මත විය.

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions