පුවත්

Jan012021
නිරෝගිමත් සුභ නව වසරක් වේවා 2021

අනුරාධපුර මහා නගර සභාවෙන් නාගරික ජනතාවට සහ ලෝක වාසි සියලුම දෙනාට නිරෝගිමත් සුබ නව වසරක් වේවා.....

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions