පුවත්

Feb082021
මහා නගර සභා සේවක බෞද්ධ සංගමය සංවිධානය කළ සඳහිරු මහා සෑය ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2021.02.04 වන දින අප මාතෘභූමියේ නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් අනුරාධපුර මහා නගර සභා සේවක බෞද්ධ සංගමය විසින් සඳහිරු මහා සෑයේ ශ්‍රමදානයක් සිදුකරන ලදි..

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions