පුවත්

Mar102021
අනුරාධපුර මහා නගර සභාව මගින් පැවැත්වූ සුවනාරි සායනික සේවාව..

2021.03.10 වන අද දින කාන්තා දිනය නිමිතිකොට ගෙන අනුරාධපුර මහා නගර සභාව මගින් සුවනාරි සායනික වැඩසටහනක් පවත්වන ලදි..

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions