පුවත්

Mar292021
නගරාධිපති සම්මේලනය 2021

6 වන වරට සංවිධානය කරනලද සමස්ත ලංකා මහා නගරාධිපති සම්මේලනය 27/03/2021 දින අනුරාධපුර forest Rock Garden හෝටලයේ දී පවත්වන ලදී....

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions