ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරිම සදහා අදාළ සැලසුම අනුමත කර ගැනීම

අවශ්‍ය ලේඛන

ප්‍රමාණය වර්ග අඩි වර්ග මීටර් ගොඩනැගිලි සදහා
රු.නේවාසික රු.ව්‍යාපාරික
500 දක්වා 45 500 1000
501-1000 දක්වා 45-90 1500 2000
1001-2000 දක්වා 90-180 2500 3000
2001-3000 දක්වා 181-270 3500 4000
3001-5000 දක්වා 271-450 4500 6000
5001-7500 දක්වා 451-675 5500 8000
7501-10000 දක්වා 676-900 6500 10000
10001-13200 දක්වා 901-1225 7500 12000
13200 ට වැඩි 1225 වැඩි 7500 12000
ව.අ. 13200 ඉක්මවීමෙන් පසු සෑම ව.අ. 1000ක් සදහාම ව.මී 1226 ඉක්මවීමෙන් පසු සෑම ව.මී 90ක් සදහාම 1000 1250

සැලකිය යුතුයි - වර්ග අඩි 4000.00 වඩා වැඩි ගොඩනැගිලි අයදුම්පත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත යොමු කළ යුතු ය

දුරකථන අංක 025-2222275 / 025-2222052

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions