කොම්පොස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය හා අලෙවිය

මහ නගර සභා කාබනික පොහොර අලෙවි සැළෙන් හෝ කීරික්කුලම පිළිසරු ව්‍යාපෘතිය මගින් ලබා ගැත හැක.

මිල ගණන
Kg 01 සිට 50 දක්වා Kg 1ක මිල රු. 10.00
Kg 51 සිට 500 දක්වා ට Kg 1ක මිල රු. 8.00
Kg 501 සිට Kg 1ක ( ඇසුරුම් රහිතව) මිල රු. 5.00
ඩබ් .පුෂ්පා සෙනෙවිරත්න
වැඩ පරීක්ෂක
025-2227882
Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions