අනුකූලතා සහතිකයක් නිකුත් කිරිම

අනුකුලතා සහතික ගාස්තු රු.3000.00 වර්ග මීටර 300 කට වැඩි වන සෑම මීටරයක් සඳහාම රු. 100 බැගින් අය කරනු ලැබේ. (VAT ඇතුලත් වේ.)

නේවාසික ඉදි කිරිම් අනුමත අනුකූලතා සහතික නිකුත් කිරීමේ ගාස්තු 01. ව.මි.300ට අඩු රු.3000ක් සහ ඊට වැඩිවන සෑම ව.මි.1 කට රු.10.00 බැගින්
නේවාසික ඉදි කිරිම් අනුමත අනුකූලතා සහතික නිකුත් කිරීමේ ගාස්තු 02. ව.මි. 100ට අඩු රු.3000ක් සහ ඊට වැඩිවන සෑම ව.මී. 1 කට රු 20.00 බැගින්

අනුකූලතා සහතිකය ලබා දෙන කොටස් අනුව ගාස්තු වෙනස් වේ.

සැලසුම් ශිල්පියෙකු ලෙස ලියාපදිංචි කිරිමේ අයදුම්පත

මහා නගර සභාවේ ලියාපදිංචි සැලසුම් ශිල්පීයා විසින් අයදුම්පත සම්පුර්ණ කර භාරදීම. අනුමත ගාස්තු ගෙවු රිසිට් පත විෂය ලිපිකරු වෙත භාරදීම. සැලසුම් ශිල්පීන් ගාස්තු - රු 50.00

(රජය විසින් පනවනු ලබන VAT ඉහත ගාස්තුවට එකතු වේ.)

දුරකථන අංක 025-2222275 / 025-2222052

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions