ආදාහනාගාරය වෙන් කිරිම

• දුරකථනයෙන් හෝ පැමිණ අවශ්‍ය දිනය හා වෙලාව වෙන් කර ගත හැකිය.

පෙ.ව. 1.30
ප.ව. 3.00
ප.ව. 6.00
ප.ව. 7.30 විශේෂ අවසරයක් මත වෙන් කරවා ගත හැක

ලබාගත් අයදුම්පත හා ගිවිසුම් පත්‍රය නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර ඉදිරිපත් කිරීම.

මේ සමඟ මරණය සනාථ කිරිම සඳහා රෝහලෙන් මෘත දේහය බැහැර ගෙනයාම සඳහා දෙනු ලබන අවසර පත්‍රය /මරණසහතිකය / මරණයට හේතුව සනාථ කළ ග්‍රාම නිලධාරි සහතිකය අනිවාර්යයෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

  • හදිසි අනතුරකින් සිදු වූ මරණයක් ආදාහනය කිරීම සඳහා යොමු නොකෙරේ
  • ස්මාරක ඉදිකිරීමට අදහස් කරන්නේ නම් කුඩා ප්‍රමාණයේ මුට්ටියක් හා නම සඳහන් රෙදි කැබැල්ලක් ලබාදිය යුතුය.
  • අදාහනයෙන් දින 14 ක් තුළ භෂ්මාවශේෂ ඉවත් කර ගත යුතුය

තෝරා ගත් වෙලාව අනුව අදාල ගාස්තුව ගෙවිය යුතුය

පෙ.ව. 1.30 රු. 5,000.00
ප.ව. 3.00 රු. 7,500.00
ප.ව. 6.00 රු. 8,100.00
නගර සීමාවෙන් පිටත ප.ව. 1.30-3.00 දක්වා රු. 10,000.00

ගාස්තු ගෙවීමෙන් පසු නිකුත් කරන බලපත්‍රය සහිතව, නියමිත වෙලාවට මෘත දේහය නිසල නිම්නය වෙත භාර දිය යුතු වේ.

එස්.සී.පී වැලිවත්ත
ආදාහනාගාර භාරකරු
025-2052854
භූමදානය කිරීම
  • ලබාගත් අයදුම්පත හා ගිවිසුම් පත්‍රය නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර ඉදිරිපත් කිරීම.
  • මේ සමග මරණය සනාථ කිරිම සඳහා රෝහලෙන් මෘත දේහය බැහැර ගෙනයාම සඳහා දෙනු ලබන අවසර පත්‍රය/මරණ සහතිකය / මරණ යට හේතුව සනාථ කළ ග්‍රාම නිලධාරි සහතිකය අනිවාර්යයෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
ගාස්තු අය කිරීම

නගර සීමාව තුළ ගාස්තු වලින් නිදහස් කර ඇත

නගර සීමාවෙන් පිටත අවු. 12 ට අඩු රු. 750.00
නගර සීමාවෙන් පිටත අවු. 12 ට වැඩි රු.1500.00
තැන්පත් කිරිම
නගර සීමාව තුළ වර්ග අඩියකට රු. 350.00
නගර සීමාවෙන් පිටත වර්ග අඩියකට රු. 600.00

ඉහත ලියකියවිලි සමඟ ස්මාරකයේ සැළැස්ම පිටපත් 03 කින් ලබාදිය යුතුය

භෂ්මාව ශේෂ තැන්පත් කිරීම
නගර සීමාව තුළ වර්ග අඩියකට රු. 1000.00
නගර සීමාවෙන් පිටත වර්ග අඩියකට රු. 1500.00

ඉහත ලියකියවිලි සමඟ ස්මාරකයේ සැළැස්ම පිටපත් 03 කින් ලබාදිය යුතුය

මෙම අය කිරීම් සඳහා රජයේ VAT බදු මුදල් එකතු වනු ඇත

දුරකථන අංක 025-2222275 / 025-2222052

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions