දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය

විවෘත වේලාව - උදේ 7.00 සිට ප.ව 6.00 දක්වා

ඉහළ බාලාංශය - (වයස අවුරුදු 04 සිට 05 දක්වා)

ඩබ්.කේ.අයෝෂා ප්‍රසාදිනි
දිවාසුරැකම් මධ්‍යස්ථාන ප්‍රධාන පාලිකා
0253021026

ඇමතුම් - 025 – 3021026

වයස් කාණ්ඩය අවුරුදු මාසික ගාස්තුව රුපියල් වරුවක් සඳහා මාසික ගාස්තුව රු
01සිට 03 4000.00 (වයස් සීමාව අනුව වෙනස් වේ.)
04 සිට 05 3000.00 2500.00
05 ට වැඩි 3000.00 2500.00

දුරකථන අංක 025-3021026

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions