පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම

මහ නගර සභා අධිකාරිය යටතේ බලපත්‍ර ලබාදිය හැකි කර්මාන්ත වෙනුවෙන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් පත්‍ර නගර සභාවෙන් ලබා ගත යුතුය.

සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම් පත සමග ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපි ලේඛන
මුලික ආයෝජනය ගාස්තු
රු. 25,000.00 හෝ ඊට අඩු රු. 3000.00
රු. 25,000.00 -200,000.00 රු. 3750.00
රු.500,000 – 1,000,000.00 රු. 5000.00
රු.1,000.000.00 ට වැඩි රු. 10,000.00
පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රය අලුත් කිරීම

දුරකථන අංක 025-2222275 / 025-2222052

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions