ගලි සේවය ලබා ගැනිම

ගාස්තු ගෙවීම
ගෘහ / පොදු ස්ථාන සේවා වාරයක් සඳහා රු. 3000.00
ගෘහ / පොදු ස්ථාන සේවා වාරයක් (නගර සීමාවෙන් පිටත ) සඳහා රු. 5000.00
පාරික ස්ථාන සේවා වාරයක් සඳහා රු. 4000.00
ව්‍යාපාරික ස්ථාන සේවා වාරයක් (නගර සීමාවෙන් පිටත ) සඳහා රු. 6050.00

(කි.මි. 01 සඳහා රු.200 ක ප්‍රවාහන ගාස්තු අමතර වශයෙන් අය කරනු ඇත.)

රජයේ ආයතන නගර සිමාව තුළ සේවා වාරයක් සඳහා රු. 4,000.00
රජයේ ආයතන නගර සිමාව පිටත වැඩිවන සේවා වාරයක් සඳහා රු. 5,000.00

දුරකථන අංක 025-2222275 / 025-2222052

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions