නාගරික සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය

අනුරාධපුර නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ වැඩිහිටි ප්‍රජාවගේ හා අනෙකුත් ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරිම සදහා ලහිරු ක්‍රිඩා පිට්ටනිය අසල පිහිටි නාගරික සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය මගින් රසායානාගර පහසුකම් ලබා දීම සිදු කිරිම

පහත සදහන් පරික්ෂණ සිදු කරගත හැක
අ/අ පරික්ෂණය මුදල
01 Lipid profile 650.00
02 Total Cholesterol Test 200.00
03 Full Blood Count 200.00
04 Serum Crating 150.00
05 Pasting sugar test Free of charge
06 Urine test Free of charge

දුරකථන අංක 025-2057401

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions