වරිපනම් නාමය සංශෝධනය කිරීම

අනුමත ගාස්තු

අයදුම් පත්‍ර ගාස්තුව - රු. 100.00
පරීක්ෂණ ගාස්තුව - රු.1000.00

අවශ්‍ය ලේඛන

 1. සින්නක්කර හා බලපත්‍ර සහිත ඉඩම් සඳහා වෙන් වෙන්ව ලබා ගත යුතුය
 2. අයදුම්පත සමග ඇති විස්තර පත්‍රිකාව අනුව සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම් පත්‍රය සමග පහත තොරතුරු ද ඉදිරිපත් කළ යුතුය
  • මහා නගර සභාවේ අනුමත නීතිඥවරයකු විසින් සම්පූර්ණ කරන ලද පෝරම
  • අදාල දේපලේ ඔප්පුව හා ඡායා පිටපතක්
  • අනුමත කල අනු බෙදුමක් නම් සහතික කළ පිඹුරේ පිටපතක්
  • දිස්ත්‍රික් ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි කළ දේපලේ ඉතිහාසය සඳහන් දේපල විස්තරය
  • අදාල දේපල වෙනුවෙන් වරිපනම් ගෙවන්නේ නම් ලදුපතේ ඡායා පිටපතක් හා නව වරිපනම් අංකයක් ලබා ගැනිමට නම් දේපලෙහි මුල් වරිපනම් අංකයට අදාල තක්සේරු දැන්වීමක් හෝ මුදල් ගෙවු ලදුපතක්
  • අදාල දේපලෙහි ඔප්පු / බලපත්‍ර /ප්‍රාදේශීය ලේකම් හෝ ඉඩම් කොමසාරිස් විසින් නිකුත් කළ අයිතිය සනාථ කිරීමේ ලියවිලි (සියළු ලේඛනවල පිටපත් නීතිඥයකු විසින් සනාථ කර සහතික කළ යුතුය)

සම්පූර්ණ කර නිවැරදි තොරතුරු සහිතව ඉදිරිපත් කර දින 07 ක් තුළ ඔබගේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කළ හැකිය

දුරකථන අංක 025-2222275 / 025-2222052

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions