ඉඩම් අනුබෙදුම් සදහා සංවර්ධන බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සදහා අදාළ අයදුම්පත ලබා ගැනීම.

අවශ්‍ය ලේඛන

අනු බෙදුම් සදහා අදාළ ගාස්තු
බිම් කට්ටි ප්‍රමාණය (පර්චස්) වර්ග මීටර් එක් බිම් කට්ටියකට අයකළ යුතු මුදල
06-11 150-300 500/=
11-22 301-600 400/=
22-23 601-900 300/=
33 ට වැඩි 900ට වැඩි 200/=

වර්ගමීටර 112.23 (පර්චස් 40)ට වඩා වැඩි නම් නාගරික සංවර්ධන අධීකාරිය වෙත අනුමැතිය සදහා යොමු කළ යුතු ය.

දුරකථන අංක 025-2222275 / 025-2222052

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions