නැණසල පරිගණක පුහුණු මධ්‍යස්ථානය.

අනු අංකය පාඨමාලාවේ නම කාල සීමාව පාඨමාලා ගාස්තු
පූර්ණ ශිෂ්‍යත්ව බාහිර සිසුන්
01 Microsoft Office මාස 06 නොමිලේ 6000.00
02 Microsoft Office KIDS මාස 06 නොමිලේ 3000.00
03 Graphic Design මාස 04 නොමිලේ 6000.00
04 Hardware and Networking මාස 04 නොමිලේ 4500.00
බඳවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය
  1. මහා නගර සභා කාර්යාලයෙන් හෝ නැණසල පරිගණක පුහුණු මධ්‍යස්ථානයෙන් අයදුම්පත්‍ර ලබා ගත හැක.
  2. විධිමත්ව සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍රය මහා නගර සභා කාර්යාලයට හෝ නැණසල පරිගණක පුහුණු මධ්‍යස්ථානය වෙත දිය යුතුය.
  3. පාඨමාලා සඳහා තෝරා ගැනීමෙන් අනතුරුව පාඨමාලා ගාස්තු එකවර හෝ කොටස් වශයෙන් ගෙවිය හැකිය.
පූර්ණ ශිෂ්‍යත්ව හෝ අර්ධ ශිෂ්‍යත්ව සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම.
  1. මහා නගර සභා සීමාවේ පදිංචිකරුවෙකු මෙන්ම අඩු ආදායම්ලාභී පාසල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් නම් පූර්ණ ශිෂ්‍යත්ව සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය.
  2. ශිෂ්‍යත්ව සඳහා ඉල්ලුම් කරන අයදුම්පත සම්පූර්ණ කර කොට්ඨාශභාර මන්ත්‍රීතුමා/ තුමියගේ නිර්දේශය සහිතව නගරාධිපතිතුමා / නාගරික කොමසාරිස් වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

දුරකථන අංක 025-3021013

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions