නොපවරා ගැනීමේ සහතික පත් නිකුත් කිරීම

ගාස්තු - රු.500 .00 (රජය විසින් පනවනු ලබන VAT ගාස්තු එකතු වේ)

මුදල් ගෙවීමෙන් පසු එම අවස්ථාවේදීම නොපවරා ගැනිමේ සහතිකය ලබා ගත හැකිය

දුරකථන අංක 025-2222275 / 025-2222052

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions