දැන්වීම් පුවරු / බැනර්, කටවුට් ප්‍රදර්ශන ගාස්තු ගෙවීම

  1. මහා නගර සභාවේ විමසීම් අංශයෙන් ලබා ගන්නා අයදුම් පත්‍රය සම්පූර්ණකර මුදල් දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම
  2. සම්පූර්ණ කර නිර්දේශ කරන ලද අයදුම්පත ගාස්තු ගෙවීම් සඳහා මුදල් කවුළුවට යොමු කිරීම
  3. මුදල් ගෙවීමෙන් පසු විෂය ලිපිකරුගෙන් බැනර්/කටවුට් ප්‍රමාණයට ස්ටිකර් ලබා ගැනීම (මෙම ස්ටිකර් ප්‍රදර්ශනය කරන බැනර් /කටවුට්වල ඇලවිය යුතුය)
  4. 4. දැන්වීම් පුවරුවේ දෙපසම දැන්වීම් සඳහා යොදා ගන්නේ නම් දෙපසටම මුදල් අය කරනු ලැබේ.
ගෙවීම් කිරීම
අනු අංකය කටවුට් විස්තරය ගාස්තුව රුපියල්
01 දැන්වීම් පුවරු වර්ග අඩියකට වර්ෂයක් සඳහා 200.00
02 දෙපැත්ත පෙනෙන ආලෝක කරන ලද දැන්වීම් පුවරු 400.00
03 බැනර් වර්ග අඩියකට දින 30 සදහා 50.00
04 ඩිජිටල් දැන්වීම් පුවරු සදහා වර්ග අඩියකට ස්ථාවර ගාස්තු වර්ෂයකට 150.00
05 ඩිජිටල් දැන්වීම් පුවරුවේ ප්‍රදර්ශනය කරන දැන්වීමකට මාස 03ට වර්ග අඩියකට 20.00

දුරකථන අංක 025-2222275 / 025-2222052

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions