ප්ලාස්ටික් පොළිතීන් මීලදී ගැනීම ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය හා අලෙවිය

පසුභාවිත ප්ලාස්ටික් හා පොලිතීන් ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කිරීම හා එමගින් නගර සභාව වෙත අමතර ආදායම් උත්පාදනය කිරීම

දුරකථන අංක 025-2222275 / 025-2222052

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions