ප්‍රභාවි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

විවෘත වේලාව - උදේ 7.00 සිට ප.ව 6.00 දක්වා

ඉහළ බාලාංශය - (වයස අවුරුදු 04 සිට 05 දක්වා)

මාසික ගාස්තුව රුපියල් 2000.00

පී.ඩබ්.ඒ සංජීවනි උදිතා
පුර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන ප්‍රධාන පාලිකා
025-3134870

දුරකථන අංක 025-3134870

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions