මහජන පුස්තකාලය

අනුරාධපුර මහජන පුස්තකාලය අනුරාධපුර මහා නගර සභාව අසල පිහිටා ඇත.මහජන පුස්තකාලය මගින් නගරවාසීන්ගේ දැනුම කුසලතා හා ආකල්ප සංවර්ධනයට අවශ්‍ය සේවා සපයනු ලැබේ.පුස්තකාලය අවශ්‍යතා අනුව ක්‍රියාත්මක වන අංශ කිහිපයකින් සමන්විත වේ.

විවෘතව තබන වේලාවන්.
  • සතියේ දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව.5.00 දක්වා ( රජයේ නිවාඩු දින හැර)
  • බැහැර දෙන අංශය පෙ.ව.08.30 සිට ප.ව. 04.45 දක්වා සෑම මසකම අවසාන සිකුරාදා දින පාඨකයින් සඳහා පුස්තකාලය විවෘත නොකෙරේ.
  • සෑම මසකම අවසාන සිකුරාදා දින පාඨකයින් සඳහා පුස්තකාලය විවෘත නොකෙරේ.
කේ.පී.අයි සමතපාල
ප්‍රධාන පුස්තකාලයාධිපති
025-2222629
සාමාන්‍ය සාමාජිකත්වය.

මහා නගර සභා පාලන සීමාව තුළ පදිංචිකරුවන් වන්නාවූ හෝ කාර්යාලයක හෝ වෙළඳ ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යන්නාවු තැනැත්තෙක් හෝ අධ්‍යාපන ආයතනයක කාර්ය මණ්ඩලයේ කෙනෙකු පුස්තකාලය වෙත රුපියල් 50.00 ක ගාස්තුවක් ගෙවීමෙන් පසු පොත් බැහැර දෙන අංශයේ සාමාජිකත්වය පිරිනමනු ලැබේ.

පාසැල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවක විසින් සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමේදී ඔහු හෝ ඇය පාසැල් ශීෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවක් බවට විදුහල්පතිවරයා විසින් තම නිල මුද්‍රාව තබා සහතික කොට ඇති කල්හි පමණක් සාමාජික ගාස්තු රු.25.00 ක් ගෙවිය යුතු ය. එසේම ඔවුන්ද ඇප කරුවෙකු ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. නැවත ගාස්තු ගෙවා සෑම වසරකම සාමාජිකත්වය අලුත් කරවා ගත යුතුය.

විශේෂ සාමාජිකත්වය.

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය තුළ පදිංචි සහ නගර සීමාව තුළ යම් අධ්‍යන කටයුත්තක හෝ වෙන යම් කටයුත්තක හෝ වෙන යම් සේවාවක යෙදෙන ඕනෑම අයෙකුගෙන් සාමාජික මුදලට අමතරව රු.1000.00 ක ඇප මුදලක් ලබා ගෙන සාමාජිකත්වය ලබා දීම සිදු කෙරේ.

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඕනෑම පාසලක සිප් සතර හදාරන සිසු සිසුවියන්ගේ සාමාජික මුදලට අමතරව රු.500.00ක ඇප මුදලක් ලබාගෙන සාමාජිකත්වය ලබා දීම සිදු කෙරේ.

දුරකථන අංක 025-2222629

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions