ජලභීතිකා කටයුතු

දෛනිකව පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය තුළ ද මෙම කටයුතු සිදු කරනු ලබයි.

දුරකථන අංක 025-8661955

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions