මහ නගර සභාව සතු වාහන කුලියට ගැනීම.

වාහනය වෙන් කරවා ගැනීමේදී පහත සදහන් ලිපි ලේඛණ පාරිභෝගිකයා විසින් සම්පුර්ණ කර ගත යුතුයි.

අනු අංකය යන්ත්‍රය කාලය කුලියට ලබා දීමේ ගාස්තුව රු.
01 J.C.B යන්ත්‍රය පැය 01 රු.3500.00
02 ගල් රෝල පැය 04 රු 10,000.00
03 සකායි රෝල පැය 01 රු 883.24
04 මෝටර් ග්‍රේඩර් යන්ත්‍රය පැය 01 රු 5500.00
05 GI-4913ගල් රෝල පටවාගෙන යාම සදහා තට්ටුව ලබාදීම මුදල + රදවා ගැනීම රු 2000.00
06 තණකොළ කපන ට්‍රැක්ටර් යන්ත්‍රය පැය 01 රු 2000.00
ජල ධාරිතාවය ලීටර් 3600 ට්‍රැක්ටර් ජල බවුසරය කුලියට දීමේ ගාස්තු
කිලෝ මීටර් 01 ක් සදහා රු 150.00
ජලය සදහා රුපියල් රු 600.00
මුදල රු 750.00
ජල ධාරිතාවය ලීටර් 8000 අංක 227 – 3186 ජල බවුසරය කුලියට දිමේ ගාස්තු
පළමු කිලෝ මීටර් 10 සදහා රු 2000.00
අතිරේක කිලෝ මිටර් 01 ක් සදහා රු 100.00
ජලය ලබා දීම සදහා රු 1500.00
ගිලන් රථය කුලියට දීමේ ගාස්තු
ස්ථාවර ගාස්තු රු 300.00
රදවා ගැනීමේ ගාස්තු රු 2000.00
කිලෝ මීටර් 01 සදහා රු 30.00

( රජය විසින් පනවනු ලබන VAT සහ ඉහත ගාස්තු සියල්ලක් සඳහාම එකතු වේ.)

දුරකථන අංක 025-2222275 / 025-2222052

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions