ප්‍රජා ශාලා වෙන් කර ගැනීම

ඉල්ලීම් ලිපියක් ඉදිරිපත් කර ආයතන ප්‍රධානීගේ අනුමැතිය ලබා ගැනිම

අවශ්‍යතාවය අංක 2 ප්‍රජා ශාලාව මුදල රු. අංක 5 පුබුදුපුර ප්‍රජා ශාලාව මුදල රු.
වාණිජ කටයුතු සදහා ශාලාව පමණක් දිනකට 10,000.00 වාණිජ කටයුතු සදහා දිනකට 2,000.00
වාණිජ කටයුතු සදහා පිටත පමණක් දිනකට 5,000.00 පොදු කටයුතු සදහා දිනකට 1,000.00
වාණිජ කටයුතු සදහා භූමිය දිනකට 3,500.00 වාණිජ හෝ පොදු කටයුතු සදහා පැයකට 200.00
පොදු කටයුතු සදහා ශාලාව පමණක් දිනකට 3,000.00 -
පොදු කටයුතු සදහා ඉදිරිපස භූමිය පමණක් දිනකට 2,000.00 -
රැස්වීම් සදහා ඉදිරිපස භූමිය පමණක් දිනකට 2,000.00 -
රැස්වීම් සදහා ශාලාව පුටු සහිතව දිනකට 2,500.00 -
පැය 01 ට ශාලාව වෙන් කිරීම 300.00 -
විදුලිය සඳහා දිනකට 300.00 300.00
පොදු ස්ථානවල රැස්වීම් සඳහා 500.00 -

සම්පූර්ණ කර නිවැරදි තොරතුරු සහිතව ඉදිරිපත් කර දින 07 ක් තුළ ඔබගේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කළ හැකිය

දුරකථන අංක 025-2222275 / 025-2222052

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions