ක්‍රීඩාංගන වෙන් කිරීම

අවශ්‍යතාවය මහජන ක්‍රීඩාංගනය වලිසිංහ හරිස්චන්ද්‍ර ක්‍රීඩාංගනය කඩ 50 භූමිය වෙනත් ස්ථාන ප්‍රවර්ධන කටයුතු සඳහා වෙන් කිරීම
වාණිජ කටයුතු සදහා දිනකට 50,000.00 50,000.00 දින 2 කට රු. ලක්ෂයක්ද වැඩිවන සෑම දිනකටම රු.20,000 බැගින් අය කෙරේ 3,000.00
ක්‍රීඩා කටයුතු සදහා දිනකට 5000.00 5000.00
රජයේ ආයතන - වාණිජ කටයුතු සදහා දිනකට 25,000.00 15,000.00 දින 2 කට රු. 30,000/ ද වැඩිවන සෑම දිනකටම රු.5,000/ බැගින් අය කෙරේ
රජයේ ආයතන - ක්‍රීඩා කටයුතු සදහා දිනකට 3,000.00 2,000.00
රැස්වීම් සඳහා දිනකට 10000.00 1000.00
පෞද්ගලික කටයුතු සඳහා දිනකට 25000.00 5,000.00

සම්පූර්ණ කර නිවැරදි තොරතුරු සහිතව ඉදිරිපත් කර දින 07 ක් තුළ ඔබගේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කළ හැකිය

දුරකථන අංක 025-2222275 / 025-2222052

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions