සංචාරක නිවාසය වෙන් කිරීම

  • දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම්.
  • නවාතැන් ගැනීම සඳහා සියලු පහසුකම්වලින් සමන්විත කාමර.
  • නවාතැන් ගනු ලබන අය සඳහා අවශ්‍ය වේ නම් පූර්වයෙන් දැනුවත් කිරීම තුලීන් ආහාර පිළියෙල කරදිය හැකිය.
  • නවාතැන් ගන්නා නිලධාරීන්ගේ රියදුරන් සඳහා නොමිළයේ නවාතැන් පහසුකම්.
  • කිරි ආහාර හා පූජා භාණ්ඩ සකස් කර ගැනීමේ පහසුකම් පවතී.
ජේ.එච්.රසික උදයංග
සංචාරක බංගලා භාරකරු
071-3868544
ගාස්තු පිළිබඳ විස්තර.
කාමර අංකය තනි ඇඳන් ද්විත්ව ඇඳන් නවාතැන් ගත හැකි සංඛ්‍යාව ගාස්තුව දිනකට රුපියල්
වායු සමීකරණ පහසුකම් සහිත කාමර
3 - 2 4 3500.00 (Non AC 2000.00)
4 - 2 4 3500.00 (Non AC 2000.00)
8 - 2 4 3500.00
9 - 2 4 3500.00
විදුලි පංකා සහිත කාමර
1 - 2 4 2000.00
2 - 1 2 1000.00
6 - 2 4 2000.00
7 - 2 4 2000.00
10 1 - 2 1000.00
11 1 - 2 1000.00
12 1 - 2 1000.00
14 1 - 2 1000.00
15 1 - 2 1000.00
16 - 2 4 2000.00
  • සම්පූර්ණ සංචාරක බංගලාව මුළුතැන්ග‌ෙය සමග රු. 30,000
  • (රජය විසින් පනවනු ලබන VAT ඉහත ගාස්තුවට එකතු වේ.)

දුරකථන අංක 025-2222275 / 025-2222052

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions