සුනාත විශ්‍රාම ශාලාව වෙන් කිරීම

සුනාත විශ්‍රාම ශාලාවේ පවතින පහසුකම්

බැතිමතුන් සදහා නවාතැන් ගැනීමට සියලු පහසුකම් සහිත කාමර (නාන කාමර සහිත කාමර 07, පොදු නාන කාමර සහිත කාමර 12)

සුනාත විශ්‍රාම ශාලාවේ ගාස්තු පිළිබඳ විස්තර.
කාමර අංකය තනි ඇඳන් තට්ටු ඇඳන් ද්විත්ව ඇඳන් නවාතැන් ගත හැකි සංඛ්‍යාව ගාස්තුව දිනකට රුපියල්
නාන කාමර සහිත
1 - 2 - 4 2000.00
2 - 2 - 4 2000.00
3 - 2 - 4 2000.00
4 5 - - 5 2500.00
8 - 2 - 4 2000.00
10 1 1 - 4 2000.00
18 1 - 2 7 3500.00
පොදු නාන කාමර සහිත
5 1 2 - 3 1200.00
6 5 - - 5 1600.00
7 1 1 - 4 1600.00
9 - 2 - 3 1500.00
11 - 2 - 4 1600.00
12 - 2 - 4 1600.00
13 - 2 - 2 1000.00
14 - 2 - 2 1000.00
15 - 2 - 2 1000.00
16 - 2 - 2 1000.00
17 1 - 2 7 3000.00
19 (මුළුතැන්ගෙය සමඟ) 3 - 1 7 3500.00
සම්පූර්ණ කාමර වෙන් කිරීම්. 12 28 5 79 36100.00
ශාලා පිළිබඳ තොරතුරු
අනු අංකය ලැඟුම් ගත හැකි සංඛ්‍යාව ගාස්තුව දිනකට
01 25 3000.00
02 45 4500.00
03 35 3000.00
04/05 60 6000.00
06 40 5000.00
07 25 3000.00
08 25 3000.00
09 25 3000.00
සියලු ශාලා වෙන් කිරීම 260 30500.00
  • ශාලා සහ කාමර සියල්ල ඇතුලත්ව සුනාත විශ්‍රාමශාලාව සම්පූර්ණ වෙන් කිරීමේ ගාස්තුව රුපියල් - 30,500.00 + 36,100.00 = රු.66,600.00
  • (රජය විසින් පනවනු ලබන VAT ඉහත ගාස්තුවට එකතු වේ.)
  • ලිපිනය - සුනාත විශ්‍රාම ශාලාව, පූජා නගරය, අනුරාධපුර

දුරකථන අංක 025-2053975

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions