කඩ කාමර පැවරුම් කිරීම

බදුකරු විසින් පහත ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය
පැවරුම්ලාභියා විසින් ලබාදිය යුතු ලිපි ලේඛන

දුරකථන අංක 025-2222275 / 025-2222052

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions