වීථි රේඛා සහතික නිකුත් කිරිම

අවශ්‍ය ලේඛන

වීථි රේඛා සහතික ගාස්තුව - රු 500.00 ( රජය විසින් පනවනු ලබන VAT ඉහත ගාස්තුවට එකතු වේ.)

දුරකථන අංක 025-2222275 / 025-2222052

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions