වෙළද බලපත්‍ර ලබාදීම

මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළ යම් අයෙකු විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන වෙළද ආයතනයක් සඳහා වෙළද බලපත්‍රයක් ලබා ගත යුතු වේ.

දුරකථන අංක 025-2222275 / 025-2222052

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions