මාර්ග පළුදු කර ජල නල එලීම

අනු අංකය මාර්ගයේ තත්වය අය කරනු ලබන ගස්තුව රු.
01 අඩි 30 තාර පාර සඳහා (කොන්ක්‍රීට් පාර) රු .5,000.00
02 අඩි 10 - අඩි 20 තාර පාර සඳහා රු. 4,000.00
03 අඩි 40 බොරළු පාර සඳහා රු.1,000.00
04 අඩි 30 බොරළු පාර සඳහා රු. 800.00
05 අඩි 10 - අඩි 20 බොරළු පාර සඳහා රු.700.00
06 අඩි 10 - අඩි 20 කොන්ක්‍රිට් පාර සඳහා රු.4000.00
07 අඩි 30 කොන්ක්‍රිට් පාර සඳහා රු. 5000.00

( රජය විසින් පනවනු ලබන VAT සහ ඉහත ගාස්තු සියල්ලක් සඳහාම එකතු වේ.)

දුරකථන අංක 025-2222275 / 025-2222052

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions