ගස් අතු හා ගොඩනැගිලි සුන්බුන් ඉවත් කිරීම

ගස් අතු ඉවත් කිරිම හා ගොඩනැගිලි සුන්බුන් ඉවත් කිරීමට අයදුම්පත්‍රයක් මහ නගර සභාව වෙත පැමිණ පුරවා අදාල කොට්ඨාශභාර සෞඛ්‍ය පරිපාලක වෙත හෝ මහ නගර සභාවට භාර දිය යුතුය.

අදාල අයදුම්පත පුරවා සෞඛ්‍ය පරිපාලක විසින් ප්‍රමාණයන් සටහන් කිරීමෙන් පසු නාගරික සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කළයුතුය

ගෙවීම් කිරිම
ගස් අතු ට්‍රැක්ටර ලෝඩ් එකක් සඳහා රු. 1000.00
ගොඩනැගිලි ට්‍රැක්ටර ලෝඩ් එකක් සඳහා රු. 1500.00

දුරකථන අංක 025-2222275 / 025-2222052

Copyright © 2020 Municipal Council Anuradhapura
Design, Develop by Univosoft Solutions